فرم های فریت بار

نام فرم دانلود
فرم اظهارنامه فرستنده کالا لینک
فرم تعهد فرستنده کالا لینک
فرم رضایت بسته بندی لینک
فرم رسید تحویل کالا لینک

 

آیکون کلاس توضیح دانلود برچسب
1 مواد منفجره لینک
1-1 باروت لینک
1-2 ترکیبات نیتراتی – نیترات سلولز و نیترات پتاسیم و… لینک
1-3 ترکیبات نیتروژنی لینک
1-4 ترکیبات کلرورها لینک
1-5 سوزاننده‌ها لینک
1-6 مهمات لینک
2 گازهای قابل اشتعال لینک
2 گازهای سمی لینک
2 گازهای غیرقابل اشتعال و غیر سمی لینک
3 مایعات قابل اشتعال لینک
4 جامدات خطرناک لینک
4 خود احتراق لینک
4 خطرناک در هنگام رطوبت لینک
5-1 مواد اکسید کننده لینک
5-2 پراکسیدهای آلی لینک
6 مواد سمی لینک
6 مواد عفونی لینک
7 مواد رادیو اکتیویته 1 لینک
7 مواد رادیواکتیویته 2 لینک
7 مواد رادیواکتیویته 3 لینک
7 مواد رادیواکتیویته لینک
8 مواد خورنده لینک
9 کالاهای خطرناک غیره لینک

 

نام برچسب دانلود
یخ خشک – 1 لینک
یخ خشک – 2 لینک
حمل فقط با هواپیمای باری لینک
مایع ( Cryogenic Liquid) لینک
نگهداری دور از حرارت لینک
محدودیت تعداد لینک
باتری لیتیوم لینک
ماده مغناطیسی لینک
از این طرف بلند شود لینک
فرم اظهارنامه کالای خطرناک لینک

 

نام برچسب دانلود
حمل حیوان زنده لینک

 

نام برچسب دانلود
نگهداری دور از حرارت لینک
از این طرف بلند شود لینک
با احتیاط حمل شود لینک
محدودیت وزن بر روی بار لینک
کالای شکستنی لینک
Do Not Stack in Transit لینک

راهنمایی

مقالات آموزشی

اخبار

اصطلاحات تجاری

داستان فریت بار من

دیدنی ها